Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is gehuisvest in een volledig vernieuwd gebouw aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West. Naast de A10 en de ringspoorlijn, dus voor iedereen goed bereikbaar. Het is één van de modernste ziekenhuizen van Nederland met alle medische mogelijkheden en specialismen. Er werken 2100 mensen, die allemaal streven naar het leveren van hoogstaande patiëntgerichte zorg in een multiculturele samenleving. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis stelt alles in het werk om op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek vernieuwend te zijn. Het hoge kwaliteitsniveau van de zorg wordt daardoor in stand gehouden en verder uitgebouwd. Ons ziekenhuis is een Teaching Hospital dat is aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Het ziekenhuis verleent basis- en topklinische patiëntenzorg, waaronder spoedeisende hulp en acute zorg voor met name de inwoners van Amsterdam-West. De zorg wordt geboden vanuit betrokkenheid, in een veilig en professioneel klimaat, met respect voor levensopvattingen.  De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Belangrijke cultuurwaarden zijn wederzijds respect,  vertrouwen, samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Beter, veiliger, vriendelijker, dat is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

De afdeling Intensive Care
De Intensive Care is enkele jaren geleden volledig vernieuwd. Zowel de ruimtelijke voorzieningen als de apparatuur.
Op de afdeling zijn 2 tweepersoonskamers, 4 eenpersoonskamers en 4 isolatiekamers.

In de moderne ambiance is plaats voor 12 bedden, waarvan er nu 9 operationeel zijn. Van deze 9 bedden hebben er 6 een beademingsmogelijkheid. Er is een zevende beademingsmachine beschikbaar als er meer dan 6 beademingspatiënten gedurende 24 uur worden binnengebracht. Als deze beademingsmachine niet ingezet is bij een patiënt kan hij tevens worden gebruikt als transporttrolley.

Vele moderne technieken voor behandeling zijn aanwezig zoals:

  1. Apparatuur voor het koelen na reanimaties;
  2. Apparatuur voor niervervangende therapieën;
  3. PICCO haemodynamische bewakingsapparatuur;
  4. Nieuwe beademingsfaciliteiten (Servo i)

Omdat het op deze afdeling gaat om ernstig zieke patiënten wordt er veel aandacht besteed aan de psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn relaties. Er zijn dan ook twee familiekamers voor de opvang van familie en relaties van onze patiënten.

Op de IC van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wordt gewerkt in een prettige sfeer. Dat is prima te realiseren door de kleinschaligheid van de afdeling en het werken in een niet al te groot team. De sfeer is ongedwongen, er is een grote mate van betrokkenheid en persoonlijke interesse onderling. Zowel het verpleegkundig team als het artsenteam heeft een multiculturele samenstelling, de verhouding tussen de verschillende disciplines is laagdrempelig.

Patiëntenpopulatie
Op de IC wordt zorg geboden aan patiënten, die ernstig tot levensbedreigend ziek zijn. Daarbij worden zonodig de vitale functies ondersteund of tijdelijk overgenomen.
Behalve cardiochirurgische-  en neurochirurgische patiënten worden patiënten van alle specialismen behandeld op onze Intensive Care. De meeste patiënten komen van de afdelingen Heelkunde (30%)  en Interne Geneeskunde (eveneens 30%) . De overige patiënten komen van Cardiologie , Longziekten  Neurologie, Orthopedie en KNO .In 2004 ging het om 737 patiënten met 2.659 behandeldagen, waarvan 1.305 beademingsdagen.
De grootste groep patiënten komt binnen via de Spoedeisende Hulp.

Organisatie van de intensieve zorg en behandeling

Het verpleegkundig team kent 31 formatieplaatsen en bestaat uit een hoofdverpleegkundige, een teamleider, IC-verpleegkundigen, IC-cursisten, een secretaresse en afdelingsassistenten. Overdag wordt de zorg en het opname- en ontslagbeleid gecoördineerd door de teamleider.
In de avond- en nachtdiensten is er een IC-verpleegkundige verantwoordelijk voor het coördineren van de patiëntenzorg en het opname en ontslagbeleid. Zij/ hij fungeert dan tevens als aanspreekpunt voor de afdeling. Er zijn drie diensten per 24 uur. In de vroege- en late dienst werken vijf IC verpleegkundigen en in de nachtdienst vier. In de vroege dienst is er ook een teamleider aanwezig.
Een IC- verpleegkundige verzorgt één of twee patiënten. Hij/zij coördineert de totale zorg rondom deze patiënten.
Dit houdt in dat hij/zij van de patiënt naast de zorg ook de visite loopt met de intensivist, onderzoeken plant, consulten coördineert en contacten met familie en relaties onderhoudt.
Overdag is er ondersteuning van een afdelingsassistent, die verantwoordelijk is voor het klaarmaken van de patiëntenunits. Het afdelingssecretariaat regelt de administratieve processen op de afdeling.

De medische zorg wordt overdag uitgevoerd door de intensivist, een in de IC geneeskunde gespecialiseerde arts en een vaste arts-assistent. Er werken drie intensivisten op de IC. De diensten worden waargenomen door de anesthesiologen.
Naast een “papieren” visite om 11 uur met de IC verpleegkundigen, is er ook een multidisciplinair overleg om 13.30 uur. In dit overleg bespreekt de Intensivist de IC patiënten met de IC consulenten van de interne geneeskunde, de heelkunde , de neurologie, de longziekten. Ook zijn daarbij aanwezig de medisch microbioloog en de dienstdoende IC arts.

Kwaliteitwaarborging
Er is veel aandacht voor onderwijs aan de IC-verpleegkundigen, hiervoor beschikt het ziekenhuis over voorzieningen als een opleidingscentrum, een uitgebreide bibliotheek en een skills-lab. Alle IC-verpleegkundigen zijn getraind in Advanced Life Support, omdat zij deel uit maken van het reanimatieteam.

De afdeling kent verschillende werkgroepen die zich bezighouden met:

  1. De richtlijnen en protocollering;
  2. Het onderwijs;
  3. Kwaliteitstoetsing en tevredenheidsonderzoek patiënten en klanten;
  4. Decubituspreventie.

Voor patiënten die na hun verblijf op de IC nog vragen hebben, is er de mogelijkheid tot een  nazorggesprek met een van de IC-verpleegkundigen.
De bezochte patiënten vinden het erg prettig dat er een IC- verpleegkundige met hen komt praten over de IC periode.
Veel patiënten zijn herinneringen kwijt en weten niet waarom bepaalde dingen gebeurd zijn.
Ook op- en aanmerkingen over de zorg kunnen teruggerapporteerd worden naar de IC collega’s.


Opleiding

Elk jaar worden er vier cursisten opgeleid tot IC-verpleegkundige. De opleiding duurt 18 maanden.
De theorie wordt door de Amstel Academie verzorgd, net zoals bij het VU medisch centrum en het AMC. De Intensive Care opleiding is een door de LRVV erkende praktische opleidingsplaats voor IC- verpleegkundigen.
Een vast team van IC-verpleegkundigen houdt zich als werkbegeleider, tezamen met de IC-praktijkopleider bezig met de praktische begeleiding van IC-cursisten en de organisatie van de opleiding. De werkbegeleiders volgen jaarlijks een werkbegeleidingscursus. Hierin wordt het accent gelegd op competentiegericht opleiden, de nieuwe vorm van opleiden binnen het (beroeps)onderwijs. Het hanteren van een portfolio, reflectie en het inzicht verkrijgen in de eigen competenties staan hierin centraal.

Promoot deze pagina via: